ANPE AFLIATE DESCUENTOS PARA AFILIADOS CURSOS CONTACTO SEDES
1. ¡¡NO A LOS RECORTES!! 2. ¡¡HEMOS LOGRADO LA JORNADA CONTINUA!!
         
VENTAJAS DE ESTAR AFILIADO A ANPE

NIF (Ej: 00000000A):


Password:


He olvidado la contraseña o es mi primer acceso
ACTUALIZA TUS      	DATOS PARA ESTAR INFORMADO

ANPE ALICANTE

Tel: 965 208 904
Fax: 965 206 880
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:00 de Lunes a Jueves


ANPE VALENCIA

Tel: 960 03 86 46
Fax: 963 528 680
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:30 de Lunes a JuevesANPE CASTELLÓN

Tel: 964 250 058
Fax: 964 205 198
Horario maanas:
10:00 - 13:00 de Lunes a Viernes
Horario tardes:
17:00 - 19:00 de Martes y JuevesVisitas totales

Visitas hoy Conectados 0
Equipos Directivos      Castellano Valencià
Provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de directores de centros integrados públicos de Formación Profesional dependientes de la Administración educativa
Publicada 14-02-2013

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport a l’àmbit de la qual pertanga el centre a què s’opta o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Els aspirants a participar en el present procediment hauran d’omplir una instància ajustada al model que figura com a annex II d’esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de dos centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l’annex I.

  • Presentació d’instàncies
  • Model d’instància